- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Constitution
Statut

Na temelju čl. 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Hrvatsko knjižničarsko društvo na svojoj Izvanrednoj skupštini, održanoj 18. rujna 2015. godine, donosi:

Statut Hrvatskoga knjižničarskog društva

TEMELJNA NAČELA

Društvo će u promicanju ciljeva i zadaća postavljenih ovim Statutom poštivati sljedeća temeljna načela:

 • načelo slobodnog pristupa informacijama, idejama i mislima u skladu s čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, IFLA-inom izjavom Knjižnice i intelektualna sloboda te Izjavom o slobodnom pristupu informacijama Hrvatskoga knjižničarskog društva,
 • načelo osiguravanja sudjelovanja u upravljanju i razvojnoj politici Društva svim redovnim članovima u Hrvatskoj, bez obzira na udaljenost od sjedišta Društva,
 • načelo jednakog prava svakog člana, odnosno predstavnika člana, da sudjeluje u aktivnostima Društva i ima od njih koristi.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuju pitanja koja se odnose na: temeljna načela Hrvatskoga knjižničarskog društva, naziv i sjedište, pečat i logotip, cilj i djelatnosti, članstvo te prava i obveze članova, predstavljanje i zastupanje, imovinu i odgovornost za obaveze, upravljanje Društvom i utvrđuje tijela Društva, priznanja i nagrade, javnost rada, financijsko poslovanje te prestanak rada.

Članak 2.
Hrvatsko knjižničarsko društvo (u daljnjem tekstu Društvo) nacionalna je udruga hrvatskih knjižničara.
Društvo je osnovano radi zaštite i promicanja knjižničarske struke i djelatnosti te osiguravanja profesionalnog integriteta knjižničnih djelatnika.
Društvo se u svom radu zalaže za najvišu razinu profesionalnog djelovanja te za razvoj i očuvanje demokratskih načela šire društvene zajednice.

Članak 3.
Društvo je nezavisna, nevladina i neprofitna udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske.
Društvo je pravna osoba upisana u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske.
Društvo zastupa predsjednik, u skladu s odredbama ovog Statuta te drugim normativnim aktima Društva donesenih u skladu sa Statutom.
Rad je Društva javan.

 

Članak 4.
Djelovanje Društva temelji se na dobrovoljnosti i predanosti njegovih dužnosnika, suradnika i članova.
Društvo se može učlaniti u međunarodne knjižničarske udruge, o čemu odluku donosi Skupština, na prijedlog Glavnog odbora.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.
Naziv je Društva Hrvatsko knjižničarsko društvo.
Prijevod naziva Društva na engleski jezik je Croatian Library Association.
Skraćeni je naziv Društva HKD.
Prijevod skraćenog naziva Društva na engleski jezik je CLA.
Sjedište je Društva u Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatske bratske
zajednice 4, 10 000 Zagreb.
Naziv Društva, kao i sjedište Društva, mijenjaju se odlukom Skupštine.

PEČAT I LOGOTIP

Članak 6.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, i na njemu je upisan sljedeći tekst: Hrvatsko knjižničarsko društvo-Zagreb.
Društvo upotrebljava logotip u obliku stiliziranog trokuta s elementima pletera i kraticom
pisanom glagoljskim i latiničkim slovima.

CILJ I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Čanak 7.
U cilju razvoja i zaštite knjižničarske struke te očuvanja profesionalnog integriteta knjižničnih djelatnika, Društvo provodi sljedeće djelatnosti:

 • zagovara i unaprjeđuje knjižničarsku struku i na odgovarajući je način predstavlja u javnosti,
 • potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica i zastupa pravo korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak pristup građi i informacijama,
 • objavljuje stručne časopise i druge stručne publikacije te organizira stručne skupove,
 • organizirano provodi obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara,
 • sudjeluje u predlaganju zakonskih propisa koji se tiču knjižničarske struke,
 • sudjeluje u radu Hrvatskoga knjižničnog vijeća,
 • surađuje s drugim organizacijama, udrugama i institucijama u oblasti knjižničarstva i srodnim poljima, promičući opću i informacijsku pismenost, čitateljske navike te svijest o potrebi čuvanja kulturne i znanstvene baštine i njezine zaštite,
 • sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih tijela s kojima Društvo surađuje ili je u njih učlanjeno,
 • može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno odredbama članka 31. Zakona o udrugama (NN 74/14) u obliku prodaje svojih proizvoda u svrhu promocije i razvoja djelatnosti Društva, sukladno čl. 5 Zakona o trgovini (NN 30/14).

ČLANSTVO

Članak 8.
Članstvo u društvo regulirano je odredbama ovog Statuta i Pravilnikom o članstvu Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Članovi Društva mogu biti punoljetne poslovno sposobne fizičke i pravne osobe.
Članstvo u Društvu može biti redovno, pridruženo, počasno i podupiruće.
Redovni član Društva može postati knjižničarska udruga (u daljnjem tekstu: udruga) registrirana kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je u Društvu predstavljena putem svojih redovnih članova.
Pridruženi član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti razvoju knjižničarstva. Pravna je osoba u društvu predstavljena putem jednog izabranog predstavnika.
Počasni član Društva može postati pojedinac iz zemlje i inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti.
Podupirući član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba iz zemlje i inozemstva koji moralno i materijalno podupire djelatnost Društva.
Pojedinac koji se izravno učlanjuje u Društvo kao pridruženi član ne može istovremeno biti učlanjen u udrugu koja je redovni član Društva.

Članak 9.
Zahtjev za primanje u redovno, pridruženo i podupiruće članstvo, pojedinci i pravne osobe podnose Izvršnom odboru, a zahtjev za primanje u počasno članstvo podnose tijela Društva Izvršnom odboru.
Na prijedlog Izvršnog odbora, odluku o primanju u članstvo donosi Glavni odbor. U slučaju odbijanja zahtjeva postoji mogućnost podnošenja žalbe Skupštini.

Članak 10.
Svi pojedinci i predstavnici pravnih osoba učlanjeni u Društvo kao pridruženi, počasni i podupirući članovi, čine Klub knjižničara Hrvatskoga knjižničarskog društva (u daljnjem tekstu: Klub).
Klub djeluje u skladu s odredbama Pravilnika o radu Kluba knjižničara Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Članak 11.
Društvo vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu / nazivu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja / osnivanja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis može sadržavati i druge podatke (stupanj obrazovanja, znanstvena i stručna zvanja, nagrade). Popis članova mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.
Članovi plaćaju članarinu u skladu s Pravilnikom o članstvu Hrvatskoga knjižničarskog društva i odlukama Skupštine.
Prilikom stupanja u članstvo, sukladno članku 8., član dobiva člansku iskaznicu s punim nazivom i logotipom Društva.

Članak 13.
Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, brisanjem, isključenjem te kada prestane postojati udruga kao pravna osoba, kao i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.
Odluku o istupanju iz članstva u Društvu donosi pojedinac, odnosno nadležno tijelo pravne osobe.
Prilikom istupanja iz Društva članovi su dužni podmiriti sve preostale financijske obveze prema Društvu.
Odluka o istupanju iz Društva dostavlja se Glavnom odboru koji o tome izvještava Skupštinu.
Članovi se brišu iz članstva u Društvu istekom dvije godine od neplaćanja članarine.
Postupak brisanja iz članstva pokreće Izvršni odbor.
Članovi mogu biti isključeni iz Društva zbog povreda odredbi Statuta i Etičkog kodeksa.
Postupak isključenja iz članstva zbog povreda odredbi Statuta i Etičkog kodeksa Društva pokreće Etičko povjerenstvo, prema odredbama o radu Etičkog povjerenstva.
Konačnu odluku o isključenju donosi Glavni odbor natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova na sjednici.

Članak 14.
Prava članova Društva su:

 • sudjelovati u radu Društva u skladu sa Statutom,
 • davati prijedloge i inicijative u vezi s djelovanjem Društva,
 • objavljivati u izdanjima Društva,
 • biti obaviješten o planiranim aktivnostima, temeljnim dokumentima i radu Društva,
 • tražiti zaštitu Društva u slučaju ometanja stručne djelatnosti.

Redovni članovi mogu birati i biti birani u upravna i stručna tijela Društva, dok počasni, pridruženi i podupirući članovi mogu biti birani samo u stručna tijela Društva.

Članak 15.
Obveze članova Društva su:

 • ostvarivati cilj i djelatnosti Društva u skladu s temeljnim načelima Društva,
 • obavljati na vrijeme zadatke iz programa rada i drugih odluka tijela Društva,
 • pridržavati se odredaba Statuta,
 • pridržavati se načela utvrđenih u Etičkom kodeksu Društva,
 • redovito plaćati članarinu.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 16.
Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i Pravilnikom o postupku predlaganja te radu predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Predsjednik je ovlašteni potpisnik Društva.
U slučaju odsutnosti predsjednika Društva, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika.
Osoba koja zamjenjuje predsjednika ima prava i ovlasti predsjednika Društva za vrijeme u kojem ga zamjenjuje.
Predsjednik Društva može u okviru svojih ovlasti dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.
Punomoćnik može zastupati Društvo samo u granicama ovlasti iz punomoći.

IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 17.
Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija i fondova, obavljanjem djelatnosti navedenih u ciljevima i djelatnostima Društva iz čl. 7. ovog Statuta, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.
Imovinom raspolaže Društvo pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 18.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva kojima se ostvaruje cilj utvrđen ovim Statutom, a sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 19.
Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 20.
U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, prema odluci Skupštine, a u skladu s čl. 53. Zakona o udrugama.

 

 

 

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Tajništvo

Članak 21.
Tajništvo Društva čine administrativna služba, stručni tajnik i blagajnik.
Administrativna služba obavlja administrativno i financijsko poslovanje Društva, vodi poslovne knjige i koordinira popis članova Društva. Popise članova društava koja su redovni članovi Društva vode i ažuriraju članovi (regionalna društva).
Administrativnu službu čine djelatnici zaposleni prema odluci Glavnog odbora.
Stručni je tajnik osoba koja koordinira stručno i administrativno poslovanje Tajništva.
Blagajnik koordinira financijsko poslovanje Društva u skladu s financijskim planom, odgovara za uredno vođenje dokumentacije o tom poslovanju i sastavljanje financijskih izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija te za provedbu općih propisa koji se na to odnose.
Stručnog tajnika i blagajnika imenuje Glavni odbor za razdoblje od dvije godine.

Članak 22.
Za potrebe financijskog poslovanja i izradu godišnjeg obračuna Društvo može sklopiti ugovor s ovlaštenim računovodstvenim/knjigovodstvenim servisom.
Odluku o sklapanju ugovora na prijedlog predsjednika Društva donosi Glavni odbor.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 23.
Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Glavni odbor
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stručni odbor
 • Odbor za nakladničku djelatnost
 • Etičko povjerenstvo

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva.
Glavni odbor, Izvršni odbor i Nadzorni odbor tijela su upravljanja Društva koja zajedno s predsjednikom vode ukupne poslove Društva između dviju sjednica Skupštine.
Stručni je odbor najviše stručno tijelo Društva koje planira, predlaže i koordinira stručni rad Društva.
Odbor za nakladničku djelatnost planira, predlaže i koordinira ukupnu nakladničku djelatnost Društva.
Etičko povjerenstvo prati poštivanje etičkih načela profesije.
Članak 24.
Tijela društva prijedloge i zaključke donose na sastancima i sjednicama.
Sve sjednice i sastanci, osim Izborne skupštine Društva, mogu biti sazvani i održani i elektroničkim putem.

Skupština

Članak 25.
Skupštinu čine demokratski izabrani predstavnici svih redovnih članova Društva koji se biraju u skladu s ovim Statutom.
Poslove iz svoje nadležnosti Skupština obavlja neposredno na sjednicama i posredno preko tijela Društva.

Članak 26.
Udruga, redovni član Društva bira predstavnike po ključu od jednog predstavnika na svakih svojih 15 redovnih članova. Ako udruga ima manje od 15 redovnih članova, ima pravo na jednog predstavnika.
Udruga svojim predstavnicima izdaje punomoć.
Mandat predstavnika u Skupštini počinje s Izbornom skupštinom i traje dvije godine.

Članak 27.
Predstavnici koje izabere udruga čine njenu delegaciju.
Predstavnici udruge glasuju na Skupštini tako da svaki član delegacije ima pravo glasa.

Članak 28.
Skupština može biti izborna, redovna i izvanredna.
Izborna se skupština održava svake dvije godine, Redovna skupština svake godine, a Izvanredna skupština po potrebi.
Redovna i Izvanredna skupština, ukoliko nije i Izborna, mogu se održati i elektroničkim putem.
Izbornu i Redovnu skupštinu saziva Glavni odbor i o tome, najmanje mjesec dana prije datuma održavanja Skupštine, pismeno izvješćuje članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda i mjesto njenog održavanja. Sazivač je dužan najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine delegatima dostaviti sva izvješća i pisane prijedloge o kojima će se na Skupštini raspravljati.
Ako Glavni odbor ne sazove Skupštinu na vrijeme, razlog toga odlaganja obvezan je ispitati Nadzorni odbor koji može pokrenuti postupak radi sazivanja te Skupštine.

Članak 29.
Izvanrednu skupštinu saziva Glavni odbor po potrebi ili na pismeno obrazloženi zahtjev jedne trećine članova, ili na traženje Nadzornog odbora, u skladu s uvjetima predviđenim ovim Statutom.
Ako Glavni odbor ne sazove Skupštinu u roku 60 dana od toga zahtjeva, Skupštinu mogu sazvati predlagači.
Izvanredna skupština odlučuje samo o onome što je na dnevnom redu poslanom uz poziv na Skupštinu.
Ako je na dnevnom redu izmjena ili dopuna Statuta, sazivač je Skupštine obvezan s predloženim promjenama upoznati sve članove Društva te im na uvid staviti tekst predloženih promjena ili dopuna najmanje mjesec dana prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 30.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je na sjednici nazočna najmanje polovina opunomoćenih predstavnika, što se mora ustanoviti na početku rada, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituje više od polovine opunomoćenih predstavnika.
Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih na sjednici, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, natpolovičnom većinom glasova očitovanih opunomoćenih predstavnika. Odluke o izmjeni ili dopuni Statuta te o prestanku rada Društva donose se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih na sjednici, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, natpolovičnom većinom glasova očitovanih opunomoćenih predstavnika.
Izbor predsjednika Društva, Glavnog i Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva i glasovanje o ostalim pitanjima vezanim uz izbore u pravilu su tajni.

Članak 31.
Skupština Društva obavlja sljedeće poslove iz svoje nadležnosti i odlučuje o:
1. donosi Statut te njegove izmjene i dopune,
2. usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, godišnje financijsko izvješće, kao i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
3. razmatra izvještaje o radu i prijedloge koje podnose predsjednik, Glavni i Nadzorni odbor, Etičko         povjerenstvo, Odbor za nakladničku djelatnost i Stručni odbor te odlučuje o prihvaćanju tih dokumenata,
4. donosi odluke o bitnim pitanjima djelatnosti Društva, utvrđuje smjernice za rad te program    djelatnosti,
5. daje razrješnicu i verificira sastav Glavnog odbora,
6. razrješava i bira predsjednika Društva,
7. razrješava i izabire članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva te njihove zamjenike,
8. na prijedlog Glavnog odbora odlučuje o visini članarine,
9. odlučuje o prijedlozima i žalbama članova,
10. dodjeljuje nagrade i priznanja članovima,
11. donosi pravilnike o dodjeljivanju nagrada,
12. odlučuje o učlanjivanju Društva u druga udruženja i istupanju iz njih,
13. odlučuje o prestanku rada Društva,
14. imenuje i opoziva likvidatora Društva do opoziva,
15. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Poslovi pod točkama 5., 6., 7., 8. i 10. u isključivoj su nadležnosti Izborne skupštine.

Članak 32.
Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje čini 3-5 članova, a bira ga Skupština, na prijedlog predsjednika Društva.
Radno predsjedništvo između sebe bira predsjedavajućeg.
Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka Skupština bira:

 • pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata,
 • dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 • pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora,
 • tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva (na Izbornoj skupštini).

Članak 33.
Skupštinu otvara predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika.
Konačni se dnevni red utvrđuje na Skupštini.
Zapisnik o radu Skupštine potpisuju predsjedavajući radnog predsjedništva, zapisničari i ovjerovitelji zapisnika.
Detalji o načinu vođenja sjednice i izboru predsjednika regulirani su Poslovnikom o radu Skupštine

Predsjednik

Članak 34.
Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo u okviru opisanih djelatnosti u odredbama članka 16. ovog Statuta te je ovlašteni potpisnik Društva.
Predsjednika Društva bira Skupština u načelu tajnim glasovanjem između predloženih kandidata.
Mandat predsjednika traje dvije godine.
Za predsjednika Društva ista osoba može biti birana najviše dvaput uzastopce.

Članak 35.
Predsjednik obavlja sljedeće poslove iz svoje nadležnosti:

 • podnosi godišnje izvješće o radu Društva,
 • predstavlja i zastupa Društvo,
 • organizira i vodi rad i poslovanje Društva,
 • saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora, Glavnog odbora i plenarnim sjednicama Društva,
 • provodi odluke Izvršnog odbora, Glavnog odbora i Skupštine,
 • potpisuje akte što ih donosi Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor te druge akte, ugovore i sporazume u čijem zaključivanju sudjeluje Društvo,
 • koordinira rad radnih tijela Društva,
 • odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Glavni odbor u skladu sa Statutom i drugim općim aktima te preuzetim obvezama Društva,
 • upravlja imovinom Društva.

Članak 36.
Skupština Društva može razriješiti predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje je imenovan, kada za to postoji važan razlog.
Važnim se razlogom smatra:

 • vlastiti zahtjev,
 • gruba povreda dužnosti,
 • nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva,
 • nepoštivanje propisa i općih akata Društva, odnosno neosnovano neizvršavanje odluka Skupštine Društva ili postupanje protivno njima te
 • nanošenje veće štete Društvu.

U slučaju razrješenja predsjednika, na istoj sjednici skupštine Društva i pod istom točkom dnevnog reda bira se novi predsjednik Društva.

Članak 37.
Društvo ima dva potpredsjednika koje iz svojih redova imenuje i razrješava Glavni odbor, u skladu s odredbama Statuta.
Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika Društva u njegovoj odsutnosti i u tom slučaju imaju prava i obveze koje ima predsjednik u skladu s odredbama Statuta i zakona.
Preporuča se da jedan potpredsjednik bude iz mjesta sjedišta Društva, zbog potrebe učinkovitijeg rada Društva.

Glavni odbor

Članak 38.
Glavni je odbor upravno tijelo Društva.
Njega čine predsjednici svih udruga (regionalnih društava, koja su redovni članovi Društva), predsjednik Društva te predsjednik Stručnog odbora.
Mandat članova Glavnog odbora traje dvije godine.

Članak 39.
Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik Društva, predsjedava njima i predlaže dnevni red.
Administrativne poslove oko sazivanja sjednica obavlja administrativni tajnik Društva. O radu na sastancima Glavnog odbora vodi se zapisnik.
Glavni se odbor sastaje prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje.
Na sjednice Glavnog odbora pozivaju se blagajnik Društva, predsjednici Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva, Odbora za nakladničku djelatnost i Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, bez prava odlučivanja.

 

Članak 40.
Za pravovaljano odlučivanje i rad Glavnog odbora potrebno je da sjednicama prisustvuje, odnosno ukoliko je sjednica elektronička da se očituje, natpolovična većina njegovih članova.
Zaključci su pravovaljani ako se za njih izjasni većina članova.

Članak 41.
Glavni odbor donosi poslovnike i pravilnike o radu Izvršnog odbora i drugih radnih tijela Društva kojima se utvrđuju nadležnosti, prava i obveze tih tijela te način njihova rada. Glavni odbor posebno:

 • utvrđuje program rada Društva, imenuje stručnog tajnika i blagajnika,
 • donosi odluku o osnivanju posebne administrativne službe,
 • izabire glavne urednike i imenuje članove uredničkih odbora,
 • odlučuje o primanju, odnosno isključenju člana,
 • osniva stalna i privremena tijela Društva,
 • utvrđuje financijski proračun i završni račun Društva te odlučuje o financijskom i materijalnom poslovanju na temelju zaključaka Skupštine,
 • priprema prijedlog Statuta, Etičkog kodeksa te izmjene i dopune općih akata Društva,
 • priprema prijedlog pravilnika o nagradama i priznanjima te imenuje članove ocjenjivačkih odbora,
 • predlaže učlanjenje u međunarodne knjižničarske udruge,
 • imenuje predstavnike Društva u druge organizacije i tijela,
 • odlučuje o kupnji, prodaji i otpisu vrijednosti osnovnih sredstava,
 • odlučuje o organizaciji i radu administrativne službe,
 • ostvaruje zaključke Skupštine i obavlja zadaće za koje je ovlašten odredbama općih akata Društva ili zadaće koje mu povjeri Skupština,
 • konačno odlučuje o sukobima interesa, sporovima i žalbama članova, na prijedlog Nadzornog odbora, u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Izvršni odbor

Članak 42.
Izvršni je odbor operativno tijelo Društva.
Izvršni odbor provodi zaključke Glavnog odbora, obavlja tekuće i druge Statutom predviđene poslove te o tome redovno izvještava Glavni odbor.

Članak 43.
Izvršni odbor čine predsjednik Društva, oba potpredsjednika, predsjednik Stručnog odbora, predsjednik Odbora za nakladničku djelatnost te stručni tajnik i blagajnik Društva.
Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine.

Članak 44.
Izvršni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sastanke saziva predsjednik Društva, a dnevni se red utvrđuje na sjednici.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sastanku prisustvuje, odnosno ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem da se očituje, natpolovična većina njegovih članova.
Zaključci su pravovaljani ako se za njih izjasni većina članova.
O radu na sastancima Izvršnog odbora vodi se zapisnik.
Izvršni odbor provodi zaključke Glavnog odbora, obavlja tekuće poslove i o obavljenom redovito izvješćuje Glavni odbor.

Nadzorni odbor

Članak 45.
Nadzor nad radom i poslovanjem Društva obavlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana i dva zamjenika koje bira Skupština Društva iz svojih redova.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Glavnog odbora ni Etičkog povjerenstva.
Nadzorni se odbor bira na dvije godine.
Nadzorni je odbor za svoj rad odgovoran Skupštini Društva.

Članak 46.
Nadzorni se odbor konstituira na svojoj prvoj sjednici izborom predsjednika koji vodi rad Nadzornog odbora.
Pravovaljane zaključke Nadzorni odbor donosi ako sjednici prisustvuju sva tri člana, odnosno ako odsutnog člana mijenja njegov zamjenik, ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituju svi njegovi članovi.

Članak 47.
Nadzorni odbor prati i nadzire:

 • primjenu Statuta i drugih općih akata Društva,
 • provedbu zakonitosti u radu i poslovanju Društva,
 • provedbu odluka i zaključaka Skupštine i Glavnog odbora,
 • raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima Društva,
 • predlaže Glavnom odboru rješavanje sukoba interesa članova tijela Društva koji štete zajedničkim interesima ili sporova između članova udruge, kao i žalbe članova koje podnesu zbog provođenja ovog statuta i drugih općih akata društva, u roku 30 dana od zaprimanja žalbe,
 • pokreće postupak za sazivanje Izvanredne skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u vođenju poslova ili ustanovi povredu Statuta Društva,
 • Nadzorni odbor obavlja i druge zadaće za koje je ovlašten odredbama općih akata Društva ili zadaće koje mu povjeri Skupština.

Članak 48.
Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati, bez prava odlučivanja, svim sjednicama Glavnog i Izvršnog odbora.
Nadzorni odbor ima pravo uvida u svu dokumentaciju Društva.
Pri obavljanju svoga rada Nadzorni je odbor dužan postupati po vlastitom nahođenju, na prijedlog Glavnog odbora, pojedinog člana Društva i Skupštine Društva.
O uočenim nedostacima i nepravilnostima Nadzorni odbor ima pravo i obvezu izvještavati Izvršni odbor, Glavni odbor i Skupštinu Društva.

Članak 49.
O radu Društva u cijelom razdoblju Nadzorni odbor podnosi pisani izvještaj na Skupštini Društva.
Izvještaje potpisuju svi članovi Nadzornog odbora.

Stručni odbor

Članak 50.
Stručni je odbor najviše stručno tijelo Društva, a čine ga predsjednici komisija i radnih grupa.
Stručni odbor planira, predlaže i koordinira stručni rad i međunarodnu suradnju Društva.
Mandat Stručnog odbora traje 2 godine, s mogućnošću produženja za još dvije godine.
Mandat predsjednika Stručnog odbora i njegovog zamjenika traje 2 godine, s mogućnošću produženja za još dvije godine.
Stručni se odbor sastaje u skladu s potrebama, a najmanje dvaput godišnje.
Članovi Stručnog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

Članak 51.
Predsjednik Stručnog odbora saziva sjednice Stručnog odbora, a u njegovu radu sudjeluju predsjednik Društva, predsjednik Odbora za nakladničku djelatnost i stručni tajnik koji vodi zapisnik.
U slučaju da predsjednik komisije ili radne grupe ne može prisustvovati sjednicama Stručnog odbora, dužan je imenovati svog zamjenika koji onda zastupa određenu komisiju ili radnu grupu na sjednici.
Sjednice Stručnog odbora mogu se održati i elektroničkim putem.

Članak 52.
Predsjednici sekcija, komisija i radnih grupa na kraju godine podnose izvještaj o radu sekcije, komisija i radnih grupa u području njenog djelovanja u protekloj godini i predlažu programe rada za narednu godinu.
Stručni odbor raspravlja i donosi odluke o stručnom radu Društva na temelju izvještaja i predloženih programa sekcija, komisija i radnih grupa.
Predsjednik Stručnog odbora koordinira stručni rad i zastupa stručna tijela u Glavnom i Izvršnom odboru Društva.

Članak 53.
Predsjednik Stručnog odbora podnosi prijedloge programa rada stručnih tijela i izvještava o njihovu izvršenju Glavni odbor Društva.
Predsjednik Stručnog odbora priprema objedinjeni izvještaj o radu svih radnih grupa, komisija i sekcija i plan rada za naredno razdoblje te ih podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 54.
Društvo ima sekcije:

 • po vrstama knjižnica,
 • po vrstama knjižničarskih djelatnosti.

Stručni odbor predlaže Glavnome odboru broj, naziv i područje djelovanja sekcija.
Odluku o osnivanju i ukidanju sekcija donosi Skupština Društva na prijedlog Glavnog odbora.
Članovi su sekcija stručne komisije i radne grupe koje djeluju u području djelovanja sekcije.

Članak 55.
Zadaća je svake sekcije da potiče i usklađuje stručni rad u području svojeg djelovanja.
Rad svake pojedine sekcije koordinira upravni odbor sekcije, koji u pravilu uključuje predsjednike stručnih komisija i radnih grupa u području djelovanja sekcije. Oni među sobom biraju predsjednika i tajnika sekcije.
Članovi Sekcije održavaju sastanke po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Mandat članovima, predsjedniku i tajniku sekcije traje dvije godine, s mogućnošću produženja za još dvije godine.

Članak 56.
Svaka sekcija može u okviru svojih ovlaštenja potaknuti osnivanje i ukidanje stručnih komisija i radnih grupa.
Članovi komisija i radnih grupa stručnjaci su izabranog područja koje po stručnosti i afinitetima iz svojih redova kandidiraju redovni članovi, a kandidirati se mogu i pridruženi, počasni i potporni članovi Društva.
Članove komisija i radnih grupa potvrđuje Stručni odbor prema Pravilniku o radu tijela Društva.
Broj članova komisija ili radnih grupa određuje se prema stručnom području ili broju knjižnica koje obuhvaća, ali u okvirima od 5 do 11 članova.

Članak 57.
Članovi komisije ili radne grupe biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika komisije.
Predsjednik koordinira rad komisije ili radne grupe i redovito o tom radu podnosi izvještaje svojoj sekciji.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika komisije ili radne grupe traje dvije godine, s mogućnošću produženja za još dvije godine.

Odbor za nakladničku djelatnost

Članak 58.
Odbor za nakladničku djelatnost planira, predlaže i koordinira nakladničku djelatnost Društva.
Odbor čine glavni urednici stalnih izdanja Društva te mrežnih stranica Društva, koje na temelju javnog poziva imenuje Glavni odbor.
Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika te odlučuju o sastavu uredničkih odbora.
Odbor u radu primjenjuje odredbe Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva i odgovarajuće propise koji uređuju izdavačku djelatnost.

Članak 59.
Odbor se na poziv predsjednika Odbora sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Odbora predstavlja uredničke odbore/uredništva u Stručnom odboru te ih zastupa u Izvršnom i Glavnom odboru.
Predsjednika Odbora potvrđuje Glavni odbor.

Članak 60.
Glavni urednici vode rad uredničkih odbora/uredništava, izrađuju prijedloge programa rada i izvještaje te ih na kraju godine podnose predsjedniku Odbora za nakladničku djelatnost.
Predsjednik Odbora objedinjuje prijedloge programa rada i izvještaje glavnih urednika i podnosi ih Stručnom i Glavnom odboru.
O nakladničkoj djelatnosti Društva u mandatnom razdoblju predsjednik Odbora za nakladničku djelatnost podnosi pismeni izvještaj na Skupštini Društva.

Članak 61.
Urednički se odbori sastoje od pet do sedam članova.
Urednički odbori sastaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
U svojem uredničkom radu članovi uredničkih odbora slijede upute Odbora za nakladničku djelatnost te Stručnog i Glavnog odbora.

Članak 62.
Mandat uredničkih odbora i glavnog urednika traje do izbora novog Glavnog odbora ili do istupa ili opoziva tih urednika i članova.
Mandat uredničkih odbora može se produžiti dok ne budu obavljene zadaće preuzete za određeno vremensko razdoblje.

Etičko povjerenstvo

Članak 63.
Etičko povjerenstvo prati dosljedno poštivanje načela i odredbi Etičkog kodeksa, Statuta i drugih akata koji obvezuju članove Društva.
Etičko povjerenstvo ima tri člana i dva zamjenika koje bira Skupština Društva.
Članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti članovi Glavnog odbora ni Nadzornog odbora.
Mandat je članova dvije godine.
Etičko je povjerenstvo za svoj rad odgovorno Skupštini Društva.

 

Članak 64.
Etičko se povjerenstvo konstituira na prvoj sjednici izborom predsjednika koji vodi rad Etičkog povjerenstva.
Sjednica se može održati ako su prisutna sva tri člana, odnosno ako odsutnog člana mijenja njegov zamjenik ili ukoliko se sastanak održava elektroničkim putem, ako se očituju svi njegovi članovi.
Odluke su Etičkog povjerenstva valjane ako su donesene jednoglasno.

Članak 65.
Na pisani prijedlog članova ili tijela Društva Etičko povjerenstvo pokreće i provodi postupak ako su povrijeđena profesionalna mjerila, načela i norme Etičkog kodeksa ili Statuta Društva.
Etičko povjerenstvo može nakon provedenog postupka predložiti stegovne mjere:

 • opomena pred isključenje,
 • suspenzija članskih prava na godinu dana,
 • isključenja člana iz Društva.

O prijedlogu stegovne mjere odluku donosi Glavni odbor.
Na prijedlog Etičkog povjerenstva može se uložiti prigovor Glavnom odboru. Prigovor se podnosi u roku 30 dana po primitku pisanog prijedloga.
Ako Glavni odbor odbije prigovor, član može podnijeti žalbu Skupštini Društva. Konačnu odluku donosi Skupština Društva.

PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 66.
Društvo svojim članovima dodjeljuje javna priznanja i nagrade za postignute rezultate u knjižničarstvu u Republici Hrvatskoj: Kukuljevićevu povelju i Nagradu Eva Verona.
Glavni odbor Društva dodjeljuje godišnje priznanje „Knjižnica godine“ knjižnici koja je postigla zapažene rezultate u proteklom razdoblju.
Priznanja i nagrade donose se na prijedlog ocjenjivačkih odbora i povjerenstava, prema pravilnicima o nagradama i priznanjima.

Javnost rada Društva

Članak 67.
Djelovanje je Društva i svih njegovih tijela javno.
Društvo i njegova tijela dužni su pravodobno obavještavati članove Društva i javnost o svom radu.
Za predstavljanje i zastupanje Društva u javnosti i davanje informacija o radu Društva odgovoran je i ovlašten predsjednik Društva.

Članak 68.
Društvo svoje članove obavještava:

 • putem poziva i obavijesti,
 • putem mrežnih stranica Društva i društvenih mreža,
 • putem svog glasila HKD Novosti i drugih izdanja Društva.

Društvo obavještava javnost o obavljanju svoje djelatnosti kroz svoja izdanja i putem javnih medija.

Članak 69.
Javnost rada Društva i svih njegovih tijela zajamčena je:

 • pravom uvida članova u zapisnike svih tijela Društva,
 • razmjenom obavijesti i priopćenja državnih organa, društava i institucija na sjednicama Društva,
 • pružanjem informacija o radu Društva zainteresiranim institucijama i pojedincima,
 • obavještavanjem javnosti o radu Društva putem mrežnih stranica Društva, društvenih mreža i javnih medija.

Članak 70.
Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice Skupštine Društva u sljedećim slučajevima:

 • kada raspravlja o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva,
 • kada to odluči većina članova Skupštine,
 • kada se održava elektronička sjednica Skupštine, ali zapisnik s elektroničke sjednice mora biti javno dostupan članovima Društva.

FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 71.
Financijsko se poslovanje Društva obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 72.
Društvo ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz članarina, potpora te iz drugih zakonom dopuštenih izvora i aktivnosti.
Sredstva se Društva koriste samo za namjene iz njegove djelatnosti.

Članak 73.
Za svaku godinu Glavni odbor predlaže, a Skupština donosi, financijski plan i usvaja godišnji obračun Društva.
Ako se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 74.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Društva.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktima, potpisuje osoba koju ovlasti predsjednik Društva.

Članak 75.
Predsjednik društva može samostalno donositi financijske odluke do vrijednosti od 5.000,00 kn.
Izvršni odbor može samostalno donositi financijske odluke do vrijednosti od 10.000,00 kn.
Za financijske odluke čija vrijednost prelazi 10.000,00 kn, predsjednik Društva mora dobiti suglasnost Glavnog odbora.

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 76.
Društvo prestaje postojati odlukom skupštine Društva te u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama („Narodne novine“ , broj 74/14.), što se utvrđuje posebnim rješenjem nadležnog tijela državne uprave.
Odluku o prestanku postojanja Društva donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom danih glasova.
Odluka o prestanku postojanja Društva objavljuje se u skladu s važećim propisima.
Imovina Društva dijeli se u skladu s odredbama članka 20. ovog Statuta.

Članak 77.
Društvo u postupku likvidacije zastupa likvidator, kojega imenuje Skupština Društva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koja se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga. Likvidator ne mora biti član društva.

Članak 78.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskoga knjižničarskog društva donesen 27. rujna 2002. godine.

Članak 79.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -